مخفف عبارت Cascading Style Sheets بوده و کار آن فرمت دهی و نظم دهی به عناصر صفحه html می باشد. به عبارتی HTML و CSS دو جز جدایی ناپذیر در طراحی وب هستند. شما با سی اس اس تعیین می کنید که هر عنصر در صفحه وب چگونه به نمایش گذاشته شود و ظاهر آن را با دستورات CSS تعیین می نمایید.